free html templates

Polityka prywatności 


I. Informacje ogólne
Niniejsza polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi przesłanymi Administratorowi Danych Osobowych:
• za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bbzajaczek.pl,
• za pomocą poczty e-mail lub poczty tradycyjnej,
• poprzez kontakt telefoniczny, w tym przy pomocy wiadomości tekstowych i graficznych
– przez podmioty niezwiązane z Administratorem Danych Osobowych umową powierzenia danych osobowych

II. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Biuro Rachunkowe Zajączek Barbara
ul. Łąkowa 8
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562 111 64 57
Tel. 52/30 23 583
Kom. 661 747 178, 725 475 046
e-mail: biuro.rachunkowe.janowiec@onet.pl

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie oraz ewentualne przedstawienie oferty.

IV. Podstawa przetwarzania
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wyniku udzielenia zgody przez osobę przesyłającą dane. Za udzielenie zgody uznaje się przesłanie danych osobowych w sposób określony w pkt I. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także, gdy jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119, s.1)

V. Cofnięcie zgody
W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody wyrażonej w sposób określony w pkt IV ppkt 1. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
VI. Okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

VII. Powierzenie podmiotom przetwarzającym
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne lub informatyczne. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym, organom ochrony prawnej, organom samorządu terytorialnego w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem Unii Europejskiej lub przepisami prawa polskiego.

VIII. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

IX. Prawo wniesienia skargi
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja dodatkowe
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych skutkować może brakiem możliwości udzielenia przez Administratora danych osobowych odpowiedzi na zadane pytanie i ewentualnego przedstawienia oferty
2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych, w tym profilowaniu.